Възстановяване на Производство на Акрилатни Смоли

Считано от Февруари 2015, Оргахим Резинс АД, възстанови производството на Акрилатни Смоли.

Акрилатните Смоли са използвани основно в производството на боя за пътна маркировка, двукомпонентни полиуретанови покрития и емайллакове за превозни средства.

2015.02.01

Инвестиционно предложение

Оргахим Резинс АД гр. Русе уведомява за своето инвестиционно предложение за „Изграждане на два броя тръбни експлоатационни кладенци за добив на подземна вода за технологични нужди“, с местоположение: гр. Русе, поземлен имот с идентификатор 63427.3.732 по кадастралната карта на гр. Русе, Западна промишлена зона. За предложението предстои да се извърши процедура по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр.91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 82/2012 г.).

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 94/2012г.) е открит обществен достъп до Информацията по Приложение №2 към чл. 6 от наредбата за горепосоченото инвестиционно предложение. Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 20.01.2015 г. до 02.02.2015 г. в сградата на Община Русе, 7000, гр. Русе, ул. „Олимпи Панов” №6, ет. 4, ст. 3, от 8:30 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

Писмени становища могат да се подават в деловодството на Община Русе и в РИОСВ Русе - гр. Русе 7000, „Придунавски булевард” № 20, п. к. 26.

Карта на инвестиционното предложение - PDF.
2015.01.20